+48 604 194-737 Gabriela Nawalaniec +48 604 448-784 Łukasz Nawalaniec

Akademia Tańca i Baletu

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

Klub Sportowy FRAJDA ZAKOPANE

Rozdział I – postanowienie ogólne

Nazwa stowarzyszenia, siedziba, i teren działania

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nazwę nosi nazwę Klub Sportowy FRAJDA ZAKOPANE, zwany dalej Klubem.

§2

Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwej realizacji swoich celów, Klub może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.

§3

Siedzibą Klubu jest miasto Zakopane.

§4

Klub jest stowarzyszeniem, które jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
o celach niezarobkowych.

§5

Klub uzyskuje osobowość prawną i może prowadzić działalność z chwilą wpisania
do Krajowego Rejestru Sądowego.

§6

 1. Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna członków Klubu. Dla realizacji swoich działań Klub może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilno prawne.
 2. Wolontariusze mogą wykonywać w Klubie świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§7

Klub może przystępować do innych organizacji, stowarzyszeń i związków sportowych.

§8

Klub może używać znaku słowno-graficznego (logo) i emblematów klubowych według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Klubu, może również wydawać legitymacje członkowskie.

Rozdział II

Cel i środki działania

§9

Celem działania statutowego Klubu jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, jak również wśród dorosłych mieszkańców z terenu działalności Klubu, szczególnie miasta Zakopanego.
 2. dążenie do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu (narciarstwo alpejskie, pływanie) najwyższego poziomu sportowego,
 3. godne reprezentowanie środowiska, regionu i miasta Zakopanego,
 4. organizowanie i propagowanie działalności sportowej i wychowawczej w celu dbania   o prawidłowy  rozwój psychofizyczny i zdrowie obywateli, zapewnienia młodzieży i dzieciom możliwości udziału w sporcie wyczynowym, rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 5. popularyzowanie zdrowego stylu życia poprzez działania poprzez sport w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz w obrębie innych obszarów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym dzieci i młodzieży,
 6. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny swoich członków oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych.
 7. angażowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym,
 8. popularyzacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. zapewnienia dzieciom i młodzieży możliwości udziału w szkoleniach z elementami edukacji ekologicznej, zasad ruchu drogowego i profilaktyki zagrożeń

§10

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i rozwijanie sekcji różnych dyscyplin sportu,
 2. organizowanie szkolenia sportowego, w tym w grupach młodzieżowych,
  w szczególności w dyscyplinach sportów zimowych,
 3. organizowanie obozów szkoleniowych i sportowych dla młodzieży,
 4. tworzenie warunków rozwoju i osiągania wysokiego poziomu sportowego dla utalentowanej młodzieży,
 5. organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 6. udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w Kalendarzu Imprez Polskich Związków Sportowych,
 7. prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej kształtującej postawy obywatelskie
  i patriotyczne,
 8. tworzenie i utrzymanie bazy sportowej oraz urządzeń infrastruktury sportowej,
 9. zapewnienie członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu,
 10. zapewnienie kadrze możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 11. współdziałanie z organizacjami sportowymi, społecznymi oraz szkołami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej,
 12. inne zadania Klubu ustalane przez Zarząd Klubu.

§11

Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Klub prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§12

 1. Członkiem Klubu może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 16 rok życia.
 2. Członkami Klubu mogą być także obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprawdzie nie ukończyli 16 roku życia, mogą jednak należycie rozeznać cele statutowe Klubu, zaś ich przedstawiciele ustawowi wyrazili swą zgodę na przynależność do Klubu.

§13

 1. Członkami Klubu mogą być cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Prawa cudzoziemców, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie są w żaden sposób ograniczone.

§14

 1. Członkowie Klubu dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
 2. Zasadą w Klubie jest członkostwo zwyczajne, przysługujące jedynie osobom fizycznym.
 3. Członkami zwyczajnymi nie mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Członkami wspierającymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które zobowiążą się w deklaracji członkowskiej do udzielania wsparcia Klubowi i wskażą sposób jego realizacji; za osoby prawne uważane są także jednostki organizacyjne,
  o których mowa w art. 33
  1 k.c.
 5. Osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla celów przyświecających Klubowi oraz zasłużone dla samego Klubu, mogą nabyć członkostwo honorowe.
 6. Członkowie honorowi zwolnieni są z wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Klubu.

§15

Członkowie zwyczajni mają następujące prawa:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu.
 2. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
 3. Prawo uczestniczenia w zebraniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub.
 4. Prawo do posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu.
 5. Prawo do korzystania z rekomendacji i opieki Klubu.
 6. Prawo do głosowania w walnym zebraniu członków Klubu.

§16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.
 4. Dbania o dobre imię Klubu, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.

§17

Członkowie wspierający mają następujące prawa:

 1. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
 2. Prawo uczestniczenia w zebraniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub.
 3. Prawo do posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu.
 4. Prawo do korzystania z rekomendacji i opieki Klubu.
 5. Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jednakże jedynie z głosem doradczym.

§18

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 3. Wspierania Klubu w wcześniej uzgodniony, a następnie wskazany w deklaracji członkowskiej sposób.
 4. Dbania o dobre imię Klubu, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia

§19

Członkowie honorowi mają następujące prawa:

 1. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
 2. Prawo uczestniczenia w zebraniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub.
 3. Prawo do posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu.
 4. Prawo do korzystania z rekomendacji i opieki Klubu.
 5. Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jednakże jedynie z głosem doradczym.

§20

Członkowie honorowi mają obowiązek:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 2. Dbania o dobre imię Klubu, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.

§21

 1. Członków zwyczajnych i wspierających Klubu przyjmuje w drodze uchwały zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. W deklaracji kandydat musi złożyć oświadczenie o woli wstąpienia do Klubu
  i akceptacji jego celów, zobowiązać się do przestrzegania statutu, regulaminów
  i uchwał Klubu.
 3. Członkowie wspierający muszą w składanej deklaracji członkowskiej zobowiązać się do podejmowania konkretnych działań na rzecz wspierania Klubu, uzgodniwszy je wcześniej z przedstawicielem zarządu.
 4. W przypadku negatywnej dla kandydata uchwały zarządu, kandydat ma prawo złożenia, w terminie zawitym 14 dni, odwołania do Komisji Rewizyjnej, której uchwała jest ostateczna.
 5. Członków honorowych Klubu przyjmuje w drodze uchwały walne zgromadzenie Klubu na wniosek zarządu.

§22

 1. Członkostwo zwyczajne w Klubie ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, rezygnacja musi być wyrażona zarządowi Klubu w formie pisemnej dla celów dowodowych.
 2. Członkostwo zwyczajne w Klubie ustaje również na skutek śmierci członka, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego oraz ustania jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 331 k.c., będącej członkiem wspierającym.
 3. Członkostwo zwyczajne w Klubie może zostać utracone mocą uchwały zarządu na skutek:
  a. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 3 miesięcy,
  b. utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
  c. działań sprzecznych ze statutem lub uchwałami władz
  d. na pisemny, umotywowany wniosek 2 członków zarządu.
 4. Od uchwały zarządu o utracie członkostwa zwyczajnego przysługuje, w terminie zawitym 14 dni, prawo złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej, której uchwała jest ostateczna
 5. W przypadku utraty członkostwa zwyczajnego prawomocną uchwałą, zarząd informuje Walne Zgromadzenie podczas jego najbliższego posiedzenia o utracie członkostwa i jej przyczynach.
 6. Przepisy § 17 pkt 1-5 stosuje się odpowiednio do członków honorowych i wspierających.

Rozdział IV

Władze Klubu

§23

 1. Władzami klubu są:
  a. Walne Zgromadzenie
  b. Zarząd Klubu,
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa cztery lata.
 3. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność  co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.
 4. Głosowanie może być tajne lub jawne w zależności od podjętej uchwały.

§24

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie Klubu biorą udział
  w Walnym Zebraniu bezpośrednio.
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając o terminie, miejscu i planowanym porządku  obrad co najmniej na 14 (czternaście ) dni przed Zebraniem.

§25

Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§26

Zwyczajne Walne Zebrania jako sprawozdawcze odbywają się co rok, a sprawozdawczo- wyborcze co 4 lata.

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie planów działalności Klubu,
 2. wybór władz Klubu,
 3. zatwierdzanie budżetu Klubu,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Klubu i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 
 6. uchwalanie zmian w statucie Klubu,
 7. podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,
 8. podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji innych władz, w tym określanie zasad dotyczących uszczuplenia majątku Klubu.

§28

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane:
  a. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  b. na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 liczby członków Klubu,
  c. na wniosek Zarządu.
 2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§29

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu.

§30

Zarząd Klubu może liczyć od 1 do 3 osób.

§31

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz na pół roku.
 3. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi lub działającym wspólnie dwóch pozostałym członkom zarządu.

§32

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 3. ustalanie okresowych planów działalności  i preliminarzy budżetowych,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych stowarzyszeń sportowych,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków oraz ich wykluczenia,
 6. zwoływanie walnych Zebrań,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. uchwalanie regulaminu Klubu wraz jego struktura organizacyjną

§33

 1. W razie ustąpienia lub skreślenia z trakcie kadencji członka Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji z tym, że ilość dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Najbliższe Walne Zebranie podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu decyzji Zarządu o dokooptowaniu jego członków lub odmawia zatwierdzenia i dokonuje wyboru brakujących członków Zarządu.                                

§34

 1. Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i dwóch członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu klubu.
 3. Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych statutowych  organów Klubu.

§35

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej,
 2. Składanie sprawozdań walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie Walnemu Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
 3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania.
 4. Rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu.

Rozdział V

Dochody i majątek Klubu. Zasady reprezentacji.

§36

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z imprez sportowych, dochodów z majątku Klubu, działalności gospodarczej Klubu oraz z ofiarności publicznej.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.
 3. Rok obrotowy Klubu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, gdyż rozpoczyna się z dniem 1 czerwca i kończy 31 maja kolejnego roku, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 maja 2015 r.

§37

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego i nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.
 2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jak
  i niemajątkowych wymagane jest oświadczenie Prezesa Zarządu lub współdziałanie pozostałych dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu. Rozwiązanie (likwidacja) Klubu.

§38

 1. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania i likwidacji Klubu zapada w trybie określonym w  § 23 ust. 3 i 4 Statutu.
 2. Uchwała o zmianie Statutu wymaga zatwierdzenia przez organ nadzorujący.

§39

 1. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.
 2. Likwidator po zakończeniu prac występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem
  o wykreślenie Klubu z ewidencji.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§40

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 226, poz. 1675 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 2010, nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz obowiązujące przepisy prawne.

§41

Niniejszy Statut uchwalono na Zebraniu Założycielskim w dniu 26 października 2013r. w Zakopanem.

Back to top