+48 604 194-737 Gabriela Nawalaniec +48 604 448-784 Łukasz Nawalaniec

Regulamin uczestnictwa w obozach KS Frajda

1. Przed zgłoszeniem udziału w obozie Rodzic winien się zapoznać z niniejszymi warunkami uczestnictwa.
2. Wypełniony i odesłany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY jest umową pomiędzy KS FRAJDA zwanym dalej Organizatorem, a Rodzicem uczestnika.
3. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po wpłaceniu zaliczki oraz przesłanym formularzem zgłoszeniowym. Pozostała część kwoty powinna zostać wpłacona max 14 dni przed rozpoczęciem obozu. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy z przyczyn o niego niezależnych. Jeśli uczestnik zawiadomiony o powyższych zmianach nie zgłosi rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
6. Niewykorzystanie przez klienta z przyczyn leżących po jego stronie świadczeń objętych programem obozu nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
7. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji przez organizatora.
8. Koszty rezygnacji z obozu: do 14 dni przed rozpoczęciem obozu potrącona jest zaliczka-przy rezygnacji krótszej niż 14 dni od rozpoczęcia obozu potrącane jest 100% ceny.
9. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych organizator zastrzega możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika z obozu bez zwrotu kosztów.
10. W trakcie obozu uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu danej imprezy.
11. Organizator przyjmuje ewentualne skargi i reklamacje , które zostaną złożone w terminie do 14 dni po zakończonym obozie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV i rzeczy wartościowe uczestników nie oddane w depozyt opiekunom.

* Oświadczam, że akceptuje warunki uczestnictwa podane na stronie www, oraz że dziecko nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie sportowym.
* Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć syna/córki w działalności reklamowej i promocyjnej Klubu (internet, social media, albumy, foldery, ulotki itp)
* Wypełnienie dokumentu/zgody na przetwarzanie wizerunku
* Wypełnienie dokumentu RODO

Back to top